Návrat vlaků přes Blansko

Sobota 10.prosince 2022

Po ročním „nic kolejném“ provozu se od zítra obnovuje provoz na důležité trati z Brna přes Adamov do Blanska. V rámci kompletní modernizace získalo nádraží v Adamově dvě nová ostrovními nástupišti s bezbariérovým přístupem. Ten zajišťují výtahy z nové lávky, která vede nad celým kolejištěm a propojuje také části města po obou stranách stanice. Rekonstrukcí prošly rovněž hala pro cestující. Prodloužení třetí staniční koleje pak umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů.

Moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem získali cestující na zastávkách v Bílovicích nad Svitavou, Babicích nad Svitavou a Adamově. K dalším přínosům modernizace patří vybudování nové odbočky Svitava, která se nachází mezi bílovickou a babickou zastávkou a která umožní lepší řešení provozních mimořádností.

V tunelech

Celkovou rekonstrukcí prošly také všechny tunely a řada mostů, stavbaři současně provedli obnovu a sanaci skalních svahů a opěrných zdí. Do oblouků o malých poloměrech se použily kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Na trati v úzkém údolí Svitavy se takových oblouků nachází velké množství, díky úpravě jejich parametrů bude po rekonstrukci možné zvýšit traťovou rychlost o 5 až 10 km/h. Proto součásti dnešní prohlídky a slavnostního otevření trati byla i prohlídka jednoho z tunelů.

Při přípravě staveb mezi Brnem a Blanskem jsme zvolili variantu ročního úplného zastavení provozu vlaků, čemuž odpovídal i zkrácený harmonogram prací. Menší intenzity provozu v navazujících částech trati do České Třebové jsme pak využili k budování podchodu na zastávce Blansko město, rekonstrukci mostu v Dolní Lhotě a také k rozsáhlé sanaci náspu v Hradci nad Svitavou. Díky dobré koordinaci prací s ŘSD se navíc podařilo vybudovat přeložku trati kvůli budování dálnice D35 u Opatovce, dočasně nevyužívaný prostor kolejí v Brně-Maloměřicích se zase využil při budování nadjezdu na brněnském městském okruhu,“ doplnil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Adamov-zastávka

To, co se podařilo vybudovat ve stanici Adamov a Adamov-zastávka je obrovský krok kupředu. V Adamově pohodlný a hlavně bezpečný přístup na obě ostrovní nástupiště, na zastávce v Adamově pak zcela nová rovná nástupiště v nové poloze. A také nový podchod.

Dokončovací a následné práce

Cestující mohou rovněž využívat nový podchod na zastávce Blansko město, který je náhradou za zrušený železniční přejezd. Na samotném modernizovaném úseku budou nyní probíhat pouze dokončovací práce, které nebudou mít vliv na železniční dopravu. Na přelomu března a dubna příštího roku se v rámci jednokolejných výluk provede třetí podbití. Kromě toho se budou zajišťovat opravy komunikací zasažených stavbou.

Úpravy se budou týkat i protihlukových stěn v Adamově. Některé budou pokryty popínavými rostlinami, na jiných se vytvoří vzor podle schválené projektové dokumentace, na dalších částech pak bude aplikováno řízené graffiti ve spolupráci s místními umělci. Součástí stavby je i vybudování parkoviště ve zdejší stanici, a to s kapacitou 30 vozidel. Dokončí se v závěru března.

Veškeré stavební úpravy mezi Brnem-Maloměřicemi a Blanskem byly součástí tří samostatných investičních akcí Správy železnic s celkovými předpokládanými náklady ve výši 7,2 miliardy korun.

Stavby Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC a Adamov – Blansko, BC jsou navrženy k financování Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience facility; RRF) v rámci Národního plánu obnovy a jsou aktuálně kofinancovány z úvěru Evropské investiční banky (EIB). Stavba Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov bude navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2021–2027.

Historie

Trať z Brna do České Třebové vznikla už v roce 1849, dnes je součástí 1. tranzitního železničního koridoru. V letech 1992 až 1998 prošla první zásadnější modernizací spojenou také s elektrifikací. Zmíněné úpravy proběhly podle tehdejších požadavků a finančních možností. Z pohledu cestujících bylo nejhorší, že ve stanicích zůstaly nízká nástupiště nebo nástupiště v ostrém oblouku, která neumožňovala pohodlný nástup do vlaků.
Cílem stavebních prací, které začaly vloni na podzim, tak bylo i odstranění tohoto historického dluhu.

V Adamově se postaví nová nástupiště a lávka

17.srpna 2021
Výstavbu dvou nových ostrovních nástupišť ve stanici Adamov, přístupných z nové lávky překonávající celé kolejiště, přinese stavební akce, která se začne realizovat v říjnu letošního roku. Správa železnic má pravomocné stavební povolení, zhotovitelem prací bude Společnost Adamov (Swietelsky Rail CZ + Elektrizace železnic Praha).
Celkové investiční náklady akce dosáhnou částky 834 milionů korun bez DPH.

Zastávka Adamov, stav na jaře 2020

Rekonstrukce stanice Adamov proběhne v rámci modernizačních prací na části prvního koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou, které odstartují na počátku letošního září a kvůli kterým se od prosince na rok zcela zastaví železniční provoz mezi Brnem a Blanskem. V Adamově vzniknou dvě ostrovní nástupiště a nová lávka, která nahradí již nevyhovující současnou. Rekonstrukcí projdou odbavovací prostory pro cestující. Ostrovní nástupiště budou plně bezbariérová, přístup na ně bude z lávky zajištěn pomocí schodišť a výtahů.

Nádraží v Adamově, stav k roku 2020

Nová lávka bude propojena na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Součástí stavby je také výstavba parkoviště s kapacitou 30 parkovacích míst. Prodloužení třetí staniční koleje umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Práce se dále soustředí na opravu železničního svršku a spodku, přeložky sítí, výstavbu nových protihlukových stěn, elektro rozvodů a nové technologické lávky a budovy. Stavba by měla skončit v polovině roku 2023.

Proč se bude opravovat trať z Brna do Blanska

3.srpna 2021

Kompletní rekonstrukce železničního svršku a částečně i železničního spodku, výstavba nové odbočky Svitava a potřebné úpravy zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou jsou náplní plánované modernizace části prvního koridoru na sever od Brna. Dodavatelem stavby bude Společnost MALADA, kterou tvoří firmy Subterra, STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha. Vysoutěžená cena je 2,4 miliardy korun bez DPH. Práce začnou v letos říjnu, hotovo bude v roce
2023. Projekt bude spolufinancovaný z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky.

V rámci investiční akce Správy železnic se zrekonstruuje železniční svršek v obou kolejích mezi stanicemi Brno-Maloměřice a Adamov. Do oblouků o malých poloměrech budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dojde k odstranění několika propadů traťové rychlosti. Přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V Bílovicích nad Svitavou vznikne nový podchod pod tratí, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. V rámci rekonstrukce nástupišť se opraví přístřešky pro cestující.

Bílovice nad Svitavou, stav v létě 2021

Stavební práce se zaměří mimo jiné na rekonstrukci technologické budovy na zastávce Bílovice nad Svitavou. Na odbočce Svitava bude vystavěna technologická budova v místě stávajícího strážního domku. Objekt na zastávce Babice nad Svitavou pak bude sloužit pro uložení technologií silnoproudých a sdělovacích zařízení.

Bude také nutné provést sanaci některých skalních svahů a obnovit povrchové a podpovrchové odvodnění. Prakticky všechny mosty a propustky projdou přestavbou, a to včetně jednoho podchodu. U čtveřice tunelů se budou sanovat portálové části a ostění.

Modernizace zastaví na rok vlaky mezi Brnem a Blanskem

21.října 2021
Slavnostním poklepem na kolejnici zahájila Správa železnic realizaci tří významných projektů mezi Brnem a Blanskem.

Konkrétně se jedná o modernizaci mezistaničních úseků mezi Brnem-Maloměřicemi a Blanskem (dvě samostatné stavby) a rekonstrukci stanice Adamov, která mimo jiné dostane nová nástupiště. Stavební práce zcela zastaví od poloviny letošního prosince provoz vlaků mezi Brnem a Blanskem.
První dva projekty jsou spolufinancované z úvěru od Evropské investiční banky (EIB), akce s názvem Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF 2).

Realizace všech staveb zlepší technický stav a parametry trati, umožní zvýšit rychlost vlaků a zajistí vyšší
bezpečnost a spolehlivost provozu. Cestující pak uvítají bezbariérový přístup k nástupištím
v Adamově a na nově upravených zastávkách,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří
Svoboda.

Kvůli rozsáhlým stavebním pracím se od poloviny prosince 2021 zastaví na rok provoz všech vlaků mezi Brnem a Blanskem. Osobní vlaky nahradí autobusy, většina dálkových spojů jezdí již od dubna mezi Brnem a Prahou přes Havlíčkův Brod. Vlaky linky R19 z Prahy budou zpravidla končit ve stanici Blansko.

Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov

Projekt počítá s kompletní rekonstrukcí železničního svršku a částečně i železničního spodku, výstavbou nové odbočky Svitava a potřebnými úpravami zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dodavatelem stavby je Společnost MALADA, kterou tvoří firmy Subterra,
STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha. Vysoutěžená cena je 2,4 mld Kč. Hotovo bude v roce 2023.

V rámci investiční akce se zrekonstruuje železniční svršek v obou kolejích mezi stanicemi Brno-Maloměřice a Adamov. Do oblouků o malých poloměrech budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dále dojde k obnově vybraných mostů, všech čtyř tunelů, opěrných a zárubních zdí a přilehlých skalních svahů a také k odstranění několika propadů traťové rychlosti. Přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V Bílovicích nad Svitavou vznikne nový podchod pod tratí, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. Současně se opraví přístřešky pro cestující.

Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov

Výstavbu dvou nových ostrovních nástupišť ve stanici Adamov, přístupných z nové lávky přes celé kolejiště, přinese investiční akce, kterou realizuje Společnost Adamov (Swietelsky Rail CZ + Elektrizace železnic Praha). Cena stavebních prací dosahuje 834 mil. Kč.
Ostrovní nástupiště budou plně bezbariérová, a to díky výtahům z nově vybudované lávky. Ta bude vybavena rovněž schodišti, současně zajistí propojení na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Rekonstrukcí projdou také odbavovací prostory pro cestující, součástí stavby je i výstavba parkoviště s kapacitou 30 vozidel. Prodloužení třetí staniční koleje pak umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Stavba skončí v polovině roku 2023.

Adamov – Blansko

Poslední slavnostně zahajovaná stavba obsahuje kompletní rekonstrukci železničního svršku v celém mezistaničním úseku Adamov – Blansko, obnovu železničního spodku ve vybraných úsecích druhé traťové koleje i celkovou rekonstrukci adamovské zastávky. Sanací projde všech pět tunelů, přilehlé skalní zářezy, mosty a zdi. Stavební práce realizuje Společnost AdaBla (OHL ŽS + Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby + TRAMO RAIL). Vysoutěžená cena je 2,62 mld Kč.

Největší význam pro cestující bude mít výrazná přestavba zastávky v Adamově. Stávající dvě vnější nástupiště, jež jsou situována nevstřícně, budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm, které bude umístěno v poloze současného nástupiště ve směru na Brno. Zkrátí se tak docházková vzdálenost cestujícím od Brna a současně to přispěje ke snadné organizaci případných výlukových opatření. Hrany nástupiště budou ve výšce 550 mm nad kolejí, délka bude 170 metrů. Bezbariérový přístup zajistí šikmý chodník.